یک روز در عزای خودت می کشی مرا

یک روز در عزای خودت می کشی مرا
در اوج روضه های خودت می کشی مرا
یک روز سرخ، مثل غروب محرمی
آقا خودت برای خودت میکشی مرا
گاهی فراز نیزه و گاهی نشیب طشت
در مروه، در صفای خودت میکشی مرا
آن لحظه ای که دخترکت را کنیز خواند
آن لحظه پا به پای خودت میکشی مرا
ای قاری کلام خدا، روی نیزه با
تفسیر آیه های خودت میکشی مرا
شیب الخضیب، زیر تکاپوی تیغ ها
با قطعه قطعه های خودت میکشی مرا

شاعر: حسین خدایار

دانلود فایل صوتی

فهرست