هر چه به زندگی امام حسن علیه السلام نگریستم سراسرش غم بود و تنهایی و دستم نرفت به شاد نوشتن درباره ی کریم اهل البیت.
در کودکی مادرش را کتک زدند.
در تنهایی علی، از رفتن فاطمه تا خانه نشینی اش تا رفتار کوفیان، همه را شریک بود.
امام کسانی بود که در ازای دینار قصد کشتنش کردند.
و همسر کسی که در ازای صد هزار درهم او را مسموم کرد و به شهادت رساند.
غریبانه اش وقتی کامل شد که از تیرباران تابوتش هم دریغ نکردند.

السلام علیک یا کریم اهل البیت

فهرست