استاد چیت چیان. بخش اول تدبر در سوره مبارکه نمل

دانلود فایل صوتی اول

استاد چیت چیان. بخش دوم تدبر در سوره مبارکه نمل

دانلود فایل صوتی دوم

مرور مطالب جلسه گذشته. آقای سعیدانژاد

دانلود فایل صوتی

معرفی کتاب چهل اقدام برای صالحسازی اعمال و تصمیم برای مباحثه کتاب در جلسات سال ۹۸. آقای خواجه محمودآباد

دانلود فایل صوتی

سبک زندگی باشگاهی. خانم حجابی

دانلود فایل صوتی

 مباحثه گروهی پیرامون مومنانه دیدن سوره مبارکه نمل. آقای زرمهی

دانلود فایل صوتی

فهرست