مباحثه کتاب صالح سازی اعمال/ آقای خواجه محمودآباد

دانلود فایل صوتی

سوره مبارکه عادیات/ استاد چیت چیان به همراه ارائه خانمها حمیدی و محمدی در مورد واژگان سوره و نمود سوره در زندگی

دانلود فایل صوتی

مناجات خوانی/ آقای گلزاری

دانلود فایل صوتی

اهمیت صبح دار شدن برای زندگی مجاهدانه با توجه به دعای صبح(دعای حریق) حضرت فاطمه/ استاد چیت چیان به همراه ارائه خانم شایان

دانلود فایل صوتی

 

فهرست