۱- تلاوت قرآن (آقای حمیدزاده)
ارائه خلاصه مطالب سوره قصص با محوریت ایمان (خانم گلزاری)
مباحثه کتاب صالحسازی اعمال (آقای خواجه محمود)

دانلود فایل صوتی

۲- تبیین ماموریت سال پیش روی باشگاه قرآنی نور (خانم محمدی + پخش صوت استاد چیت چیان در این مورد)

دانلود فایل صوتی

 3- تدبر در سوره مبارکه اعلی (خانمها محمدی و حمیدی)

دانلود فایل صوتی

۴- سبک زندگی باشگاهی (خانم حجابی)

دانلود فایل صوتی

فهرست