۱٫ جریان تسبیح در عالم هستی و معرفی خدا (استاد چیت چیان)

دانلود فایل صوتی

۲٫ محورهای بعثت رسول (استاد چیت چیان)

دانلود فایل صوتی

۳٫ ما هم مشمول بعثت رسول هستیم (استاد چیت چیان)

دانلود فایل صوتی

۴٫ حقیقت فضل و برتری در بهره مندی از بعثت (استاد چیت چیان)

دانلود فایل صوتی

۵٫ معرفی یهود (استاد چیت چیان)

دانلود فایل صوتی

۶٫ روحیه شهادت طلبی (استاد چیت چیان)

دانلود فایل صوتی

۷٫ یهودی وَرزی چیست؟ (استاد چیت چیان)

دانلود فایل صوتی

۸٫ یهودی وَرزی، خطرناکتر از تحریف کتاب (استاد چیت چیان)

دانلود فایل صوتی

۹٫ نماز جمع، راه رهایی از یهودی وَرزی (استاد چیت چیان)

دانلود فایل صوتی

۱۰٫ وظیفه ما در قبال نماز جمعه (استاد چیت چیان)

دانلود فایل صوتی

۱۱٫ نمازجمعه، راهبردی برای شبکه سازی (استاد چیت چیان)

دانلود فایل صوتی

۱۲٫ وظیفه ما در احیا و ارتقای نقش نماز جمعه (استاد چیت چیان)

دانلود فایل صوتی

۱۳٫ اهمیت حضور در نماز جمعه (استاد چیت چیان)

دانلود فایل صوتی

۱۴٫ حقیقت رزق و حیات (استاد چیت چیان)

دانلود فایل صوتی

۱۵٫ پیوند ناگسستنی کتاب و رسول (استاد چیت چیان)

دانلود فایل صوتی

۱۶٫ تکلیف نشست آینده: ایده برای ارتقای نماز جمعه در کشور (استاد چیت چیان)

دانلود فایل صوتی

فهرست