۱- قرائت قرآن (آقای حمیدزاده)
مرور سوره مبارکه اعلی (خانم محمدی)

دانلود فایل صوتی

۲- مطالبی در مورد سفر حج و حقایقی در مورد عزاداری شیعی و مطالبی در مورد ماموریت باشگاه قرآنی نور (استاد چیت چیان)

دانلود فایل صوتی

 3- مداحی (آقای گلزاری)

دانلود فایل صوتی

۴- سوره مبارکه حدید (استاد چیت چیان)

دانلود فایل صوتی

۵- سبک زندگی باشگاهی (خانم حجابی)

دانلود فایل صوتی

 

فهرست