خسته نباشی قهرمان،

بعد از ۲۳ روز، خانه تکانی مبارک!

خیلی سبک به نظر می آیی،

لبخند هم که به لب داری،

جهاد با نفس مبارکت باد!

پاک شدن گوارای جانت، لیاقتش را داشتی…

راستی این بال ها چقدر به تو می آید…

 

لله افرح بتوبة عبده من العقیم الوالد، من الضال واجد، و من الظمآن الوارد

هرآینه خوشنودی خداوند از توبه ی بنده ی خود بیشتر است از زمانی که نازایی بچه می آورد، و گم کرده ایی  گم شده ی خویش را می یابد، و تشنه ای که به آب می رسد.(کنز العمال-حدیث ۱۰۱۶۵)

فهرست