هوالحبیب
هوای عشق رسیده است تا حوالی تو
راست است که تو بهترین دوستی و هر که را دوست داشته باشی برایش سنگ تمام می گذاری
از همین روست که شعبان ماه “حبیب”ات را ستاره باران کرده ای
گل کاشته ای
نفس بند آورده ای
“حسین” را هدیه داده ای به حبیبت
حسین را
حسین…
مگر حسین بس نیست تا آب در قلب حبیبت محمد (ص) تکان نخورد که کسی از امتش جا نمی ماند…
همه می رسند انشاءالله که کشتی حسین وسیع است و سریع است و برای همه جا دارد

فهرست