هوالحبیب

راست است که تو بهترین دوستی و هر که را دوست داشته باشی برایش سنگ تمام می گذاری
از همین روست که شعبان ماه “حبیب”ات را ستاره باران کرده ای
گل کاشته ای
نفس بند آورده ای
” حسین” را هدیه داده ای به حبیبت
حسین را
حسین …
مگر حسین بس نیست تا آب در قلب حبیبت محمد (ص) تکان نخورد که کسی از امتش جا نمی ماند …
همه می رسند انشاءالله که کشتی حسین وسیع است و سریع است و برای همه جا دارد

فهرست