اصلا بگذارید كه خورشید بگوید:

خورشید! بگو با سرِ سردار چه كردند

نی زار گواه است كه با خوبترین‌ها

این قوم خطا رفته‌ی تاتار چه كردند

بیعت شكنان نقشه كشیدند و دوباره

با ذریه‌ی حیدر كرّار چه كردند

ای قامت افراشته در سجده‌ی بسیار !

لبهای عطش با تب بسیار چه كردند

نیلوفر پژمرده‌ی شبهای خرابه !

با بغض تو ای ابر سبكبار چه كردند

در ماتم شمع و گل و پروانه و بلبل

ای اشك! به یاد آر، به یاد آر چه كردند

لب وا كن و حرفی بزن ای سنگ صبورم

با یاس، میان و در و دیوار چه كردند

در طاقت من نیست كه دیگر بنویسم

با قافله و قافله سالار چه كردند…

«همین غزل با صدای حاج حسین یعقوبیان»

فهرست