مجلس تنهایی

فاطمه شهیدی

 


majles6مجلس ششم …
مردی كه دست هایش را باز كرد۱ …
امام تازه تكبیر گفته بودند كه تیر به پاهای سعید خورد.
ایستاده بود پیش رو و دست ها را دو طرف تن باز كرده بود.
“به خدا قسم اگر بگذارم به حسین در نماز تیر بزنید.”
حمد می خواندند كه تیر به شكمش خورد.
ركوع رفته بودند كه دست هایش،
سجده رفته بودند كه سینه اش،
سجده دوم بود كه دست دیگرش،
تشهد می خواندند كه چشم هایش،
سلام می دادند كه فرو افتاد….
———————————————————
۱٫ سعید ابن عبدالله الحنفی

 


فهرست