مجلس تنهایی

فاطمه شهیدی


majles10مجلس دهم … لا یوم کیومک یا اباعبدالله …

مردی كه می رفت
و
زنی پشت سرش داد می زد:
آرامتر برو پسر زهرا!
ظهر بود.
یكی بود و
هیچ كس نبود ….
فهرست