مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُّرِيبٍ ﴿ق: ٢٥﴾

[هر] بازدارنده از خيرى، [هر] متجاوز شكاكى 

فهرست