سخت است تصور شب های قدری بدون گریستن.
سخت است تصور نماز صبحی در ماه رمضان، که رد پایی از “در محضر او بودن” در آن نباشد.
سخت است تصور لحظه ی افطار، بدون خشنود بودنت از خدا و بدون احساس خشنودی خدا از تو
سخت است تصور رمضانی که بگذرد و مصیبت های علی را نبینی.
سخت است که در ظهر ماه رمضان بلغزی و از زبان خشک خود شرم نکنی.
و سخت است تصور ماه رمضانی که خدا در آن نباشد.
سراسر ماه رمضان پر است از صحبت های فراموش شده با خدایی که شاید کمی فراموشش کرده ایم….

فهرست