۱٫ بررسی کلی سوره مبارکه حشر (استاد هانی چیت چیان)

دانلود فایل صوتی

۲٫ بررسی نکات عملی سوره مبارکه حشر (استاد هانی چیت چیان)

دانلود فایل صوتی

۳٫ ارائه گزارش جلسات هفکری انفاق (سرکار خانم حمیدی)

دانلود فایل صوتی

فهرست