ز خانه ها همه بوی طعام می آمد

دم اذان پدرم نان تازه ای آورد
شمیم داغی آن بر مشام می آمد
چکید اشکم و یاد رقیه افتادم
ز خانه ها همه بوی طعام می آمد

فهرست