اگر به یکی از این فروشگاه های بزرگ زنجیره ایی که در تهران کم هم نیستند سری بزنید می بینید که مردم شاد و خوشحال چرخ ها را پر می کنند، در مورد این که ماست کم چرب یا پرچرب بردارند با هم گفتگومی کنند، اینکه ماکارانی ساده بخرند یا فرمی، فلان چیز تخفیف دارد یا نه و
… بعد به خودم گفتم می بینی! این جا هیچ کس به مرگ فکر نمی کند در حالی که او در سایه نشسته و به ما می نگرد…

فهرست