خوب است كه كه عاشق جگری داشته باشد

علی اکبر لطيفيان

خوب است كه كه عاشق جگري داشته باشد
آشفتگي بيشتري داشته باشد
حاجات بهانه است كه ما اشك بريزيم
خوب است گدا چشم تري داشته باشد
پرواز من اين است كه يك كنج بيفتم
اين بال بعيد است پري داشته باشد
اي يار سفر كرده نگاه پر لطفت
وقتش شده بر ما نظري داشته باشد
گر سنگ دلم، باز تعلق به تو دارم
هر كعبه اي بايد حجري داشته باشد
سر مي زنم آنقدر به در تا بگشايي
خوب است گدا هم هنري داشته باشد
از دور خودت دور مكن چند گدا را
خوب است كه شه دور و بري داشته باشد
قبل از سفر آخرت اي دوست دلم را
بگذار به سويت سفري داشته باشد
انگار بنا نيست ببينم تو را …. پس
بگذار دلم يك خبري داشته باشد

فهرست