طفل می گرید چو راه خانه را گم می کند/ چون نگریم من که صاحب خانه را گم کرده ام

فهرست